Ing. et Mgr. Kamila Matysová, Ph.D.

Nabízím psychologické poradenství ve formě psychoanalytických sezení. Poradenství je vhodné pro všechny, kdo si přejí zapracovat na svém osobním rozvoji, dosáhnout optimálního sebeuvědomění a nezávislosti, budovat smysluplné vztahy nezatížené iluzemi a rozvíjet žádoucí životní postoje. Ariadninou nití mé práce je analýza mezilidské a intrapsychické komunikace, proto jsou tyto stránky nazvány psycholingvistické poradenství.

 

Psychoanalýza

Klíčovými koncepty psychoanalýzy jsou nevědomí, libido, analytický vztah a přenos.

Nevědomé obsahy se projevují prostřednictvím symbolů, cílem analýzy je uvědomění si nevědomích obsahů a jejich vlivu na náš život. Nemusí se nutně jednat o hluboká traumata a vytěsněné rány, u zdravých lidí se jedná o neuvědomované rané konflikty a bloky. Symbolické vyjádření pomáhá k tématu zaujmout odstup a vidět jej z nezaujaté perspektivy. Nevědomé obsahy je možné vyjádřit pomocí psychoanalytických metod, které jsou postaveny na mechanismu projekce:

 • psychologický výklad snů,
 • narativní techniky, tj. artikulace pomocí metafory (psychologický výklad pohádek a mýtů),
 • arteterapeutické a jiné projektivní techniky (sandplay, kresba, koláže z pohlednic aj.).

Libido představuje psychickou energii v nejobecnějším smyslu, žádoucí proudění libida se projevuje pocitem spokojenosti a smysluplnosti. Životní nespokojenost je důsledkem fixace libida na komplexy (rodičovské, kontrasexuální, komplex moci aj.). Cílem analýzy je volné plynutí libida. Psychoanalýza rozlišuje tři pudové složky a jejich vývojové modifikace:

 • Erós (pud slasti, potřeba sounáležitosti, blízkosti, intimity, homonomie a generativity);
 • Thanatos (pud agrese, sebezáchovy, izolace, autonomie, pud smrti);
 • Phýsis (puzení k růstu, rozvoji, zdokonalování se, překračování vlastních hranic).

Analytický vztah je druhem profesionálního vztahu a má následující parametry:

 • Zdraví lidé si většinu svých problémů uvědomují, ale nedokáží je změnit. Psychoanalytický vztah nabízí prostor pro korektivní (opravnou) zkušenost a kontejnování emočně nabitých témat (tj. jejich akceptaci a pochopení).
 • Ke vzniku psychoanalytického vztahu je potřeba čas. Efekt psychoanalýzy lze očekávat zhruba až po 40. sezení.
 • Jako každý vztah, prochází i ten psychoanalytický určitým vývojem – nadšení, odpor, prohloubení a ukončení. Klíčová je interpretace odporu a krizových momentů. S tím souvisí přenos a protipřenos. Ve stručnosti jde o dynamiku, kdy se klientovy vztahové a vnitřní potíže paralelně odehrávají v sezeních mezi ním a analytikem.
 • Analytický vztah se odehrává ve vymezených hranicích (pravidelná setkání, v dohodnuté formě – osobní, telefonická, prostřednictvím videohovorů).
 • Psychoanalytický vztah je placený, metaforicky by se dal vyjádřit jako intelektuální/spirituální prostituce, surogátní mateřství čí pěstounství. Platba dodává sezením hodnotu, pomáhá prolomit ruminace a řetězení v kruhu. Možností jak rozvíjet osobnost je celá řada, psychoanalýza byla tradičně určena pro vyšší společenské vrstvy obyvatel (měšťanstvo, bohaté a inteligenci).

Cílem je rozvinout schopnost samostatnosti a sebeanalýzy mimo analytický vztah. Nebezpečí psychoanalýzy spočívá v tom, že se sama stane zástupným smyslem života, proto musí být ve správný čas ukončena.

 

Témata vhodná pro analýzu

Opakující se vztahové problémy (partnerské, s dospělými dětmi, ve vztahu k rodičům a autoritám, pracovní aj.)

Pocity nespokojenosti, přestože k nim nejsou objektivní důvody (pocit nenaplněnosti ve vztahu, ztráta smyslu v práci, ve studiu aj.)

Životní křižovatky a změny (rozchody, změna práce, smrt v rodině, proces truchlení aj.)

Rozvoj vlastního ženství a mužství

Neukotvenost ve vlastní identitě, rodině, kultuře

LGBT témata

Emoční diskomfort – neopodstatněný hněv, strach, smutek, závist, žárlivost

Obsah stránky aktualizován v srpnu 2021.