Ing. et Mgr. Kamila Matysová, Ph.D.

Nabízím krátkodobé poradenské intervence a dlouhodobou psychoanalýzu v modelech analytické psychologie C. G. Junga a transakční analýzy E. Berna. Mé služby jsou vhodné pro všechny, kdo si přejí zapracovat na svém osobním rozvoji, dosáhnout optimálního sebeuvědomění a nezávislosti, budovat smysluplné vztahy nezatížené iluzemi a rozvíjet žádoucí životní postoje. Ariadninou nití mé práce je analýza mezilidské a intrapsychické komunikace, proto jsou tyto stránky nazvány psycholingvistické poradenství a analýza.

V době mimořádných opatření probíhají konzultace přes telefon a online (Skype nebo Microsoft Teams). Volejte 770159306!

Psychoanalýza

Vede k uvědomování neuvědomovaných obsahů.

Analýza rozvíjí osobnost metodami hlubinné psychologie.

Jedná se o metodu rozvoje v analytickém vztahu.

Používanými technikami jsou psychologický výklad snů, analýza přenosu, symbolického materiálu a techniky projektivní.

U klienta rozvíjí schopnost samostatnosti a sebeanalýzy mimo analytický vztah.

Doporučená délka trvání analýzy je při frekvenci jedné konzultace jednou týdně jeden rok.

Začíná se 10 sezeními, po kterých se s klientem dohodneme, zda má dlouhodobá analýza smysl. Předstupněm pro analýzu mohou být i poradenská sezení.

Analýzu provádím pod supervizí, tzn. že svou práci konzultuji se zkušenějším analytickým psychologem nebo transakčním analytikem. Klientovi to přináší benefit „dvojí péče“.

Používám metody, které jsem se naučila v rámci studia psychologie a dvou psychoterapeutických výcviků. Nabízené služby nejsou psychoterapií v klinickém slova smyslu. Ke všem klientům přistupuji jako ke zdravým jedincům. Klientům to přináší celou řadu výhod: diskrétnost, anonymitu, o klientech nevedu žádnou dokumentaci, nevyžaduji žádné identifikační údaje, kódy diagnóz a výkonu nejsou evidovány ve Vaší zdravotní pojišťovně. Bližší informace k této problematice jsou vysvětleny v článku Psychoterapeut.

Se způsoby mé práce se můžete seznámit prostřednictvím krátkých školení.

 

 

Poradenství

Jedná se o krátkodobou pomoc s řešením problémů v mezilidské komunikaci a ve vztazích. Týká se problémů na pracovišti i v osobním životě.

Psycholingvistické poradenství: Rozvoj komunikačních dovedností a strategií v mezilidských vztazích.

Narativní poradenství: Psychologická analýza oblíbených narativů/příběhů. Práce s osobním příběhem klienta. V článku Týraná žena je předvedena analogie mezi folklórními příběhy o Modrovousovi a dynamikou psýché týrané ženy.

Poradenství pro truchlící: Truchlení se netýká pouze ztráty blízkého člověka, nýbrž jakékoli změny a ztráty, např. rozchodu, ztráty vztahu, pracovního místa aj. K tomuto tématu si můžete přečíst mé dva články Strach ze smrti a Postoj ke smrti.

Kariérní poradenství: Pomoc s volbou povolání a plánováním kariéry. Příprava na pracovní pohovor či jiné důležité setkání. Poradenství pro oběti šikany na pracovišti (mobbing, bossing aj.).

Pedagogické poradenství: Pomoc s rozvojem strategií učení nebo vyučování.

Interkulturní poradenství: Příprava na pobyt v cizí kultuře či interakci s cizinci. Rozvoj strategií zvládání kulturního šoku v českém kulturním prostředí. Bližší informace naleznete v Intercultural Counselling and Psychoanalysis.

Firemní a manažerské poradenství: Týká se práce s týmy, komunikace na různých stupních firemní hierarchie, motivace apod.

Délka poradenské intervence je od jednoho setkání do maximálně 10 sezení pro jeden případ.

Používám metody, které jsem se naučila v rámci studia lingvistiky, filologie, učitelství, psychologie, behaviorální ekonomie a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti interkulturních rozdílů.

Uložit