Slovník pojmů

Psycholingvistika

Psycholingvistikou jsem se nadchla v rámci semestrálního studia na Leibniz Universität v Hannoveru v rámci Lehrstuhl für Germanistik. Absolvovala jsem kurzy rétoriky, argumentační teorie, bilingvismu a kognitivní lingvistiky. Psycholingvistika je interdisciplinární obor původně na pomezí lingvistiky a psychologie. Dnes psycholingvistika zahrnuje celou škálu témat. Uvedu dílčí oblasti, kterými se aktivně zabývám. Společně s rétorikou zkoumá působení textu na adresáta a jeho ovlivňování pomocí argumentů. Se sociologií a sociální psychologií zkoumá mezikulturní aspekty řečové komunikace. Prolíná se také s hermeneutikou a literární vědou v problematice interpretace uměleckého textu, např. psychologické interpretace lidové pohádky. Kognitivní psycholingvistika se věnuje tématu paměti a řečové činnosti.

Blízká jsou rovněž témata pragmatické lingvistiky z oblasti promluvových aktů. V tomto ohledu se těsně prolíná s transakční analýzou a její teorií komunikace. Vezměme si otázku z pracovního prostředí, kterou položí vedoucí své sekretářce: Kdy budou hotové podklady pro schůzi? V pojmech pragmatické lingvistiky je vedle lokuce, tedy co říkáme (zde pokládáme doplňovací otázku), důležitá také ilokuční funkce výpovědi, tedy proč a s použitím jakých prostředků to říkáme (např. neutrální, interogativní, netrpělivý, vyčítavý tón). Výsledkem je pak prelokuce, asistentka nějakým způsobem zareaguje: Jak to mám asi sama zvládat? V pojmech transakční analýzy něco vysíláme na sociální a něco jiného na psychologické rovině, navíc si do komunikace přinášíme předpoklady o sobě, o druhých a o světě. Výsledkem jsou komunikační problémy a mezilidské konflikty: Sakra, vždyť se jen ptám, kdy to bude? Komunikace se nám může dramaticky zkomplikovat, když jsou tyto předpoklady kulturně podmíněné.

Psychodynamické směry

Z psychologických směrů mě zaujaly především následující dva: transakční analýza (TA) a analytická psychologie (AP). V obou případech se jedná o psychodynamické teorie (tj. teorie hlubinné psychologie). S pojmem transakční analýza jsem se seznámila na vysoké škole v kurzu sociální psychologie, po škole jsem absolvovala úvodní workshop TA101 a v současnosti jsem frekventantkou výcviku v TA. TA mě nadchla nejen svou teorií osobnosti a komunikace, ale také propracovaným pohledem na fungování organizací. Transakční analýza má v současnosti 4 aplikační oblasti: poradenství, poradenství v organizacích, pedagogiku a psychoterapii. Analytickou psychologií jsem se začala zaobírat při psaní disertační práce, když jsem hledala následující citát: „Mytologické motivy se objevují v čisté formě v pohádkách, mýtech, legendách a ve folklóru.“ (C. G. Jung: Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Academie, 1992, s. 49) V té době jsem se zabývala tématem interkulturních rozdílů a jejich manifestací v lidové slovesnosti. Absolvovala jsem několik kurzů a workshopů pořádaných Českou společností pro analytickou psychologii, složila přijímací pohovor a nyní pokračuji ve výcviku v analytické psychologii. Oba psychodynamické směry pracují s interpretací analogického obrazu (např. v podobě metafory, pohádky, mýtu, příběhu aj.). Jako lingvistku mě tato práce nesmírně fascinuje. Když hovoříme o svých problémech jazykem metafor je to pro nás mnohdy jednodušší, než když věci pojmenováváme napřímo. Alegorie nám pomáhá pohlédnout na problém s odstupem, mechanismy projekce však zajistí vypovídací schopnost takového materiálu. Hlavním interpretem je klient sám, analytik tyto interpretace pouze řídí a usměrňuje, proto se nejedná o výklad dle jasně daného seznamu významů. Každý jednotlivec má svůj idiolekt asociací. Jakožto absolvent výcviku v projektivních technikách nabízí vedle interpretace snu, oblíbené pohádky i jiné techniky, např. interpretaci kresebných testů. S projektivními technikami pracuji v rámci dlouhodobé spolupráce.